§2. Занепад античного світу

Зміст ГДЗ Історія: Україна і світ 7 клас Васильків 

Хронологічні межі періоду античності

Античність охоплює період з X-IX ст. до н.е. до V ст. н.е. Більш конкретно, античність тривала від виникнення давньогрецької цивілізації (приблизно VIII ст. до н.е.) до падіння Західної Римської імперії в 476 році н.е.

Терени поширення античної культури

Античність поширювалась на території Стародавньої Греції, Риму, а також на завойовані ними землі в Середземномор’ї та Близькому Сході. Це включало такі регіони як Балканський півострів, Мала Азія, Єгипет, Левант, Північна Африка, Апеннінський півострів та інші.

Поняття “вторгнення” і “племена”

 • Вторгнення – це насильницьке проникнення на чужу територію, зазвичай із застосуванням військової сили, з метою захоплення або пограбування.
 • Племена – це етнічні та соціальні спільноти людей, об’єднані спорідненістю, спільною мовою, територією, звичаями. У давнину племена часто вели кочовий спосіб життя.

2.1. Передумови падіння Західної Римської імперії

1. Як співіснували античний світ та світ варварів? Які відносини склалися між ними?

 • Римляни ставилися до чужинців (“варварів”) презирливо, вважаючи їх менш цивілізованими. Проте з часом правові розбіжності між римлянами й варварами почали зникати.
 • З германськими племенами римляни укладали союзи, коли це було політично доцільно. Германці періодично ставали то союзниками, то суперниками Риму.
 • Деякі германці робили успішну кар’єру в римській армії. Між римлянами й германцями розвивалися торгові та культурні відносини, германці прийняли християнство.

2. У чому, на вашу думку, полягали «плюси» та «мінуси» утримання найманого війська?

 • “Плюс” – можливість поповнити нестачу власних військових рекрутів за рахунок найманців.
 • “Мінус” – коли Рим ослаб і не міг платити найманцям, германські вожді почали укладати власні союзи, що послаблювало Рим.

3. Знайдіть у тексті підпараграфа та коротко сформулюйте ознаки поступового занепаду Західної Римської імперії.

 • Часта зміна імператорів, внутрішні війни між претендентами на владу.
 • Руйнування, людські втрати, зростання податків, занепад торгівлі.
 • Послаблення ролі Риму.
 • Поділ імперії на Західну і Східну частини в 395 р., ослаблення Заходу.
 • Військова слабкість, залежність від найманців-германців.
 • Моральний занепад римської еліти, жадібність, марнотратство.

2.2. Особливості взаємовідносин варварського та римського «світів»

1. Які народи з-поміж тих, що заселяли Європу у І-ІІ ст. н.е., можна узагальнено назвати германцями?

Свеви, готи, бургунди, лангобарди та інші народи, що проживали вздовж північних кордонів Західної Римської імперії.

2. Розгляньте карту «Велике переселення народів» (с.16). Зіставте її із сучасною політичною картою Європи. Столиці яких сучасних держав позначено на карті підручника?

Афіни, Лютеція (Париж), Олісіпо (Лісабон)

2.3. Велике переселення народів та падіння Риму

1. Покажіть на карті (с. 16) напрямки Великого переселення народів. Чи охопив цей процес терени сучасної України?

 • Готи з узбережжя Балтійського моря вирушили на південь і в ІІІ ст. опинилися в Північному Причорномор’ї (територія сучасної України).
 • Наприкінці IV ст. в причорноморські степи (Україна) зі сходу прийшли гуни.
 • У VI ст. в Європі з’явилися авари, що призвело до переміщення слов’янських племен теренами Центральної, Південної та Східної Європи (включаючи Україну) впродовж VІ—VІІ ст.

Отже, Велике переселення народів безпосередньо охопило терени сучасної України.

2. Ознайомтеся з фрагментами праць Амміана Марцеліна та Прокопія Кесарійського. Що в життєвому укладі гунів дивувало римського історика? Який кінцевий пункт переселення вандалів наводить візантійський історик? Знайдіть його на карті.

 • Гуни не мали ні певного місця проживання, ні домашнього вогнища, ні законів, ні сталого способу життя.
 • Вони не займалися хліборобством, а постійно мандрували в пошуках загарбання чужої власності.

Кінцевий пункт переселення вандалів за візантійським істориком Прокопієм Кесарійським:

 • Вандали на чолі з Гізеріхом після пограбування Риму відпливли в Карфаген (територія сучасного Тунісу в Північній Африці).

3. Укладіть план до тексту підпараграфа 2.3, визначивши в ньому етапи Великого переселення народів.

 1. Початок Великого переселення народів у ІІ—ІІІ ст. н.е.
 2. Переселення готів з Балтики в Північне Причорномор’я в III ст.
 3. Прихід гунів в причорноморські степи наприкінці IV ст., розгром остготів.
 4. Переселення вестготів на землі Римської імперії в кінці IV ст.
 5. Пограбування Риму вестготами в 410 р.
 6. Напади гунів на чолі з Аттілою на Римську імперію в 40-х рр. V ст.
 7. Битва на Каталаунських полях 451 р., зупинка гунів.
 8. Захоплення і пограбування Риму вандалами в 455 р.
 9. Падіння Західної Римської імперії в 476 р.
 10. Поява аварів в Європі в VI ст., переміщення слов’ян в VI-VII ст.
 11. Переселення угрів в Паннонію в IX-X ст.

Перевірте себе

1. Складіть запитання до тексту параграфа, починаючи кожне такими словами: Коли __? Що __? Хто __? Де __? Звідки ми можемо дізнатися про ___? Чому ___? Як ___? Який результат ___? Запропонуйте свої запитання в класі.

 • Коли відбувалося Велике переселення народів? (ІІ-VII ст. н.е.)
 • Що спричинило Велике переселення народів? (зміни клімату, перенаселення, боротьба за владу)
 • Хто такі вестготи і остготи? (дві гілки готських племен)
 • Де готи утворили власну державу в III ст.? (в Північному Причорномор’ї)
 • Звідки ми можемо дізнатися про життєвий уклад гунів? (з праць римського історика Амміана Марцеліна)
 • Чому римляни називали германців “варварами”? (бо ті не розмовляли грецькою чи латиною)
 • Як відбулося падіння Західної Римської імперії? (германці усунули від влади останнього імператора в 476 р.)
 • Який результат мало вторгнення вандалів у Рим 455 року? (місто було пограбоване і зруйноване)

2. Укладіть перелік «учасників» Великого переселення народів.

“Учасники” Великого переселення народів: готи (вестготи, остготи), сармати, гуни, вандали, франки, алани, бургунди, авари, слов’яни, угри.

3. Визначте основні причини міграційних процесів

Основні причини міграційних процесів: зміни клімату, перенаселення окремих територій, боротьба за владу всередині племен.

4. Поміркуйте, чому могутня Римська імперія не змогла справитися з переселенськими рухами. До яких наслідків це призвело?

 • внутрішні чвари, часту зміну імператорів
 • економічні проблеми, занепад торгівлі, зростання податків
 • військову слабкість, залежність від найманців-германців
 • моральний занепад еліти Це призвело до падіння Західної Римської імперії в 476 р.

5. Вправа «Есей». Напишіть есей на тему «Вплив кліматичних змін на міграційні процеси у Середні віки». Для цього скористайтеся додатковими джерелами інформації. Організуйте обговорення основних думок.

Середні віки характеризувалися кількома значними кліматичними змінами. Однією з найважливіших була Мала льодовикова епоха, яка почалася в пізньому Середньовіччі і тривала до XIX століття. Цей період характеризувався зниженням температури, збільшенням кількості опадів.

Іншим важливим періодом був Середньовічний кліматичний оптимум (800-1300 рр.), що сприяло розвитку сільського господарства та зростанню населення.

Кліматичні зміни впливали на міграційні процеси через їхній вплив на сільське господарство та природні ресурси. Під час Малої льодовикової епохи зниження температури та збільшення вологості призводили до неврожаїв, що змушувало людей покидати свої домівки в пошуках більш сприятливих умов. Наприклад, скорочення врожаїв у Північній Європі сприяло міграції населення на південь до тепліших регіонів.

Середньовічний кліматичний оптимум, навпаки, сприяв розширенню сільськогосподарських угідь та заселенню нових територій. Вікінги, скориставшись більш м’яким кліматом, заснували поселення в Ісландії та Гренландії, а також робили спроби колонізації Північної Америки.

Кліматичні зміни у Середні віки мали значний вплив на міграційні процеси, змушуючи людей адаптуватися до нових умов та шукати кращих можливостей для життя. Ці процеси призводили до значних соціально-економічних змін, які формували історичний розвиток того періоду. Дослідження впливу кліматичних змін на міграційні процеси в Середні віки є важливим для розуміння, як природні фактори впливають на людську історію.

6. Вправа «Інфографіка». Створіть інфографіку (схему, логічний ланцюжок чи іншу візуалізацію, на ваш вибір) подій Великого переселення народів. Відобразіть у ній перебіг міграційних рухів на теренах сучасної України

  Готи (III-IV ст.)          Гуни (IV-V ст.)
  Балтика → Причорномор'я       Центральна Азія → Причорномор'я
     ↓                    ↓
  Розкол на остготів і вестготів    Розгром остготів і сарматів
     ↓                    ↓
    Вестготи             Навала на Східну Римську імперію
  Причорномор'я → Римська імперія        ↓
                    Битва на Каталаунських полях (451 р.)
                         ↓
                     Розпад держави гунів

  Авари (VI ст.)            Слов'яни (VI-VII ст.)
  Центральна Азія → Східна Європа   Міграція з Центральної та Східної Європи
           ↓         на Балкани та в Центральну Європу
  Переміщення слов'янських племен           ↓
                    Заселення значної частини сучасної України

              Угри (IX - поч. X ст.)
              Переселення в Центральну Європу
              Утворення держави в Паннонії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *